Leefbaar en sportief Bronckhorst

Het is heerlijk wonen in Bronckhorst. We hebben levendige kernen, sterke verenigingen en voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen. Dit willen we voor de toekomst behouden. Maar dat gaat niet vanzelf. Op verschillende plekken staat de leefbaarheid nu al onder druk. Dat willen we nu aanpakken. Door onderlinge verbindingen te leggen en samen te werken. In de afgelopen periode spraken we met verenigingen, organisaties en inwoners over de mogelijkheden. Ruim 60 van hen plaatsten een initiatief op de kaart. 

Initiatievenkaart

Bekijk welke initiatieven en plannen al op de kaart zijn gezet door inwoners en andere betrokkenen. De geplaatste initiatieven krijgen een voorlopige plek in het gebiedsplan. De belangrijkste initiatieven hebben we samen vastgesteld tijdens de tweede bijeenkomst in de verschillende gebieden.

Initiatievenkaart bekijken

Presenteren aan elkaar

Op 3 juli presenteren we alle plannen aan elkaar, het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. Jij als inwoner, ondernemer of betrokkene bent uiteraard ook van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Graag wel even aanmelden door je aan te melden via het aanmeldformulier.

Aanmeldformulier voor bijwonen presentatie

Samen voor een leefbaar Bronckhorst

Leefbaarheid is een breed begrip. Wat verstaan we daaronder? We hebben het over voorzieningen en locaties -binnen en buiten- waar ontmoeting, beweging, culturele activiteiten en sport plaatsvinden. Het Naoberschap staat hierbij hoog in het vaandel. 

Dit hebben we gedaan  

In ieder van de vijf gebieden is een kerngroep samengesteld, bestaande uit inwoners en andere betrokkenen. De kerngroepleden weten wat er leeft en speelt in Bronckhorst. Ze bekeken samen wat er nodig is in ieder gebied. 

Daarnaast zocht de gemeente ook inwoners actief op om informatie op te halen. We voerden gesprekken op straat, spraken 1-op-1 met direct betrokkenen in het gebied en gingen actief het gebied in om met iedereen kennis te maken.  

Opgehaalde informatie

In alle gebieden zijn bijeenkomsten en gesprekken geweest. De inhoud van deze gesprekken bundelen we per gebied. Klik op jouw gebied om te zien welke informatie is verzameld. 

Kan ik nog deelnemen aan de kerngroep?

Nee, de gesprekken zijn afgerond. Op 3 juli presenteren we de resultaten aan elkaar, aan het college van burgemeester en wethouders en aan de raadsleden. Hier ben je van harte welkom. Meld je aan via het aanmeldformulier.

Aanmelden bijwonen presentatie

Wanneer zijn de bijeenkomsten?

Derde bijeenkomst

Alle gebieden samen: Woensdag 3 juli

Vierde bijeenkomst

Najaar, voor alle gebieden datum nog inplannen

Wat doe je tijdens de bijeenkomsten

1e bijeenkomst

We keken samen hoe het gebied er uit zag. Hiervoor gebruikten we een kaart. We keken bijvoorbeeld naar welke verenigingen, buurthuizen, sporthallen en ontmoetingsplekken er zijn. Kloppen de gegevens die er nu bekend zijn. Welke verenigingen of voorzieningen zijn voor jou belangrijk. Wat zijn de huidige ontwikkelingen binnen en buiten je eigen dorp en kern?

Toen alles met elkaar in beeld was gebracht, bespraken we de ideeën en plannen. Willen we bijvoorbeeld voorzieningen of ontmoetingsplekken behouden, vernieuwen of opstarten? Of zijn er activiteiten of momenten van ontmoeting aan te dragen die nodig zijn voor de leefbaarheid.   

Resultaat
De gemeente maakte met de informatie een ‘gebiedsfoto’. Daarnaast namen we de informatie mee in de voorbereiding van een zogenaamde ‘ontwikkelkaart’, 

Degenen die bij deze bijeenkomst aanwezig waren, werden gevraagd om met de opbrengst van de avond in gesprek te gaan met mensen uit het dorp of de kern en vraagt of de informatie klopt en of er nog andere wensen zijn.     

Digitale inspraak
Daarnaast konden inwoners, ondernemers en andere betrokkenen digitaal reageren. Hiervoor gebruiken we een digitale kaart waarop alle bestaande en ingediende initiatieven staan. Zij kunnen hierop nieuwe ideeën en/of plannen aangeven. Deze uitkomsten tellen ook mee in het samenstellen van de gebiedsfoto en de ontwikkelkaart. 

2e bijeenkomst

De informatie die is opgehaald werd besproken. Klopt het beeld van alle voorzieningen, die we tijdens de eerste bijeenkomst hebben besproken, nog steeds? Misschien wordt een buurthuis wel veel meer gebruikt dan je eerst dacht. En misschien is een sportvereniging veel belangrijker voor de sociale contacten dan je hebt aangenomen. We bespraken het samen. Ook verzamelden we alle wensen die personen die gesproken zijn. Alles bij elkaar gaf het een beeld van waar de gelden en de oplossingen het meest nodig en/of gewenst zijn. 

Resultaat
Dit beeld zetten we om in een ‘ontwikkelkaart’. Op deze kaart staan de initiatieven die nodig zijn om (verder) te ontwikkelen. We bepaalden met elkaar welke ontwikkelingen prioriteit hebben, welke inzet dit vraagt van alle betrokkenen en hoeveel dit moet gaan kosten. Dit kunnen dus projecten zijn waar een budget voor nodig is. Maar de conclusie kon ook zijn dat er een actieve samenwerking met een andere kern nodig is, of dat het nodig is om ergens in Bronckhorst verbinding te leggen met mensen die al een stapje verder zijn. Actief dus en met elkaar.  

3e bijeenkomst

De vijf kerngroepen komen bij elkaar. Op een informele manier bespreken we de resultaten van de ontwikkelkaart. Hiervoor wordt de samenleving van de gemeente Bronckhorst uitgenodigd. Ook de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders is hierbij uitgenodigd. Dit is het moment om iedereen bij te praten.  

4e bijeenkomst

Na de zomer komen we een laatste keer bij elkaar. Ieder in zijn eigen kerngroep. We bespreken met elkaar wat we hebben gehoord tijdens de 3e bijeenkomst. Want misschien is er nieuwe of betere informatie beschikbaar, die toegevoegd moet worden aan de ontwikkelkaart.

Wat gebeurt er met alle informatie die is verzameld?

De informatie die is verzameld, communiceren we na afloop van iedere bijeenkomst ook naar buiten via de gemeentepagina in het huis aan huisblad ‘Contact’ en via deze webpagina. Zo kan iedereen de stappen volgen en eventueel reageren.

Alle informatie op de ontwikkelkaart wordt half augustus aangeboden aan de Raad. Die besluiten uiterlijk in oktober of alle initiatieven op de kaart voldoen aan de voorwaarden en daarmee een budget toegekend krijgen.

Mogelijk dat de raad beslist om de vaststelling van de gebiedsplannen door te schuiven naar oktober, om zo meer tijd te hebben om de inhoud en uitwerking van de gebiedsplannen met het college en de raad zelf te bespreken. 
 

Belangrijk om te weten

Wanneer we met elkaar praten over een verdeling van een budget hebben we spelregels nodig om een goede verdeling te krijgen. Hiervoor hebben we een aantal uitgangspunten en regels (pdf) opgesteld. Hier staat bijvoorbeeld in dat een investeringsvraag, waar de gemeente een bijdrage aan levert, kostendekkend moet zijn met gebruik van cofinanciering.

Deze uitgangpunten, kaders en regels gaan we tijdens de kerngroepsessie verder met elkaar bespreken, zodat iedereen met dezelfde informatie aan tafel zit. Uitgangspunten en regels heb je nodig om op de juiste manier met elkaar de ontwikkelkaart te maken. 

Wanneer is er budget beschikbaar?

Dit jaar is er budget beschikbaar. Wanneer de raad nog dit jaar de uitgekeerde bedragen vast moet stellen, betekent dit dat alle initiatieven rond begin juli al bekend en opgenomen moeten zijn in dit traject. Alle plannen moeten uiterlijk 1 augustus volledig zijn uitgewerkt om mee te kunnen nemen in het raadsvoorstel en raadsbesluit. Om alles voor te bereiden en op tijd klaar te hebben was de sluitingsdatum daarom afgelopen 16 juli.

Ik heb al een plan ingediend

Is jouw plan al bekend bij de gemeente, maar hebben we vanuit het project leefbaar en sportief Bronckhorst nog geen contact gehad met elkaar? Meld je dan bij ons (zorgenenleren@bronckhorst.nl) uiterlijk voor 16 juni. Zo weten we zeker dat we jouw plan ook meenemen. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Een aantal vragen en antwoorden staan hier op een rij.

Bekijk alle veelgestelde vragen en antwoorden

Hoe ziet het proces eruit

 1. Afgerond: Lancering gebiedsproces

  13 maart 2024

 2. Afgerond: Gebiedswerkgroepen samenstellen

  april - mei 2024

 3. Afgerond: Iedere kerngroep maakt zijn eigen gebiedsfoto en ontwikkelkaart

  mei - juni 2024

 4. Afgerond: Einddatum aanleveren initiatieven

  16 juni 2024

 5. Momenteel bezig: Delen van de info over jouw gebied aan de samenleving en de gemeenteraad

  3 juli 2024

 6. Nog te doen: Collegebesluit raadsvoorstel instemming 5 gebiedsplannen

  20 augustus 2024

 7. Nog te doen: Agendacommissie raad: moment dat raad beslist of raadsvoorstel op de agenda komt

  29 augustus 2024

 8. Nog te doen: Politieke avond: inhoudelijk bespreking van de gebiedsplannen

  12 september 2024

 9. Nog te doen: Raadsvergadering: besluitvorming over de 5 gebiedsplannen

  19 september 2024

 10. Nog te doen: Ontwikkelkaart aanpassen, indien nodig

  Bijeenkomst in najaar 2024

 11. Nog te doen: Raad neemt een definitief besluit over de aanvragen op de ontwikkelkaart

  november - december 2024

Gerelateerde nieuwsberichten

Er zijn op dit moment geen gerelateerde nieuwsberichten. Bekijk op onze homepage het actuele nieuws.

Samen voor een leefbaar Bronckhorst

Iedereen in een samenleving kijkt op een verschillende manier naar de toekomst. Om dan samen in een gebied tot één plan te komen, vraagt veel. Daarom besloot de gemeenteraad tijdens dit proces ondersteuning te bieden in de vorm van een aanjaagteam. Deze bestaat uit een procesbegeleider, Guus Roeloffzen, en een kwartiermaker, Jolanda Koldewey.

Waar nodig, helpen zij met het uitwerken van nieuwe initiatieven of het aanpassen van bestaande initiatieven. De initiatieven die uiteindelijk worden gekozen, worden uitgevoerd en ondersteund vanuit dit team. Heb je een vraag of wil je sparren over een idee? Bel of mail Guus of Jolanda.

 • Jolanda Koldewey

  Kwartiermaker, tel: 06 41 68 89 40, e-mail: j.koldewey@bronckhorst.nl

 • Guus Roeloffzen

  Procesbegeleider, tel: 06 81 03 54 06, e-mail: g.roeloffzen@bronckhorst.nl

Bijlage(n)

Zet je initiatief op de kaart illustratie