Bronckhorst heeft een prachtige en waardevolle natuur.  We willen de natuurwaarde en de biodiversiteit versterken. Herstel van de variatie van soorten, ecosystemen en landschappen is van belang voor een rijke natuur en basis van ons welzijn. Het belang van biodiversiteit daarin wordt steeds duidelijker. Met het plan Samen voor biodiversiteit wil de gemeente samen met inwoners de inzet op het behoud en herstel van de biodiversiteit vergroten, een structureel karakter geven en zo de natuurwaarde meetbaar te versterken. Het plan Samen voor biodiversiteit is in oktober 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

We gaan samen met inwoners op een goede manier aan de slag met bomenonderhoud, beheer van onze bermen en het groen in de kernen. We ondersteunen organisaties en initiatieven die zich sterk maken voor natuurinclusieve landbouw en landschapsontwikkeling. Iedereen kan een steentje bijdragen.

Enkele proeven zijn in 2019 al gestart. Zoals het project ‘Dorp en rand’, waarmee we samen met inwoners uit diverse buurtschappen de landschappelijke kwaliteit verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door het inzaaien van akkerranden, bermen of overhoekjes met bloemenmengsels, of het beschermen en onderhouden van karakteristieke knotbomen.

In de soortenatlas brengen we de leefomgeving en de soorten dieren en planten in Bronckhorst in beeld. Ook benoemen we kansen en bedreigingen voor het behouden en ontwikkelen van de biodiversiteit in de gemeente.

In het biodiversiteitsplan staan acties om de natuurlijke kwaliteit van de leefomgeving te behouden en te verbeteren. Ook beschrijven we hoe we dit kunnen monitoren en wat dat voor de komende jaren betekent. Het biodiversiteitsplan is onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Bijlagen