We hebben beleid vastgesteld om de komende jaren stap voor stap toe te werken naar een mooier landschap en een grotere biodiversiteit die past in onze gemeente. De omgevingsvisie voor 2035 biedt daarvoor een belangrijke basis. We gaan in 2022 aan de slag met het opstellen van een omgevingsprogramma voor landschap, erfgoed en landbouw waarin het versterken van de biodiversiteit een plek krijgt. Ook zal het versterken van de biodiversiteit een plek krijgen in het omgevingsplan. Biodiversiteit heeft ook een plek in de beheer- of realisatieplannen voor bijvoorbeeld groenvakken, bomen, bermen, bos en landschapselementen.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie laat zien wat ons wensbeeld is voor het jaar 2035. Vooral het onderdeel landschappelijke kwaliteit laat dat goed zien voor het thema biodiversiteit.

In 2022 werken we dat verder uit in het omgevingsprogramma Landschap, Erfgoed en Landbouw waarin concrete activiteiten opgenomen die we de komende 3-4 jaar gaan uitvoeren. In het omgevingsprogramma worden o.a. activiteiten opgenomen uit het biodiversiteitsplan en de landschapsontwikkelingsvisie.

Biodiversiteitsplan en Soortenatlas

Met het plan ‘Samen voor biodiversiteit’ wil de gemeente samen met inwoners de inzet op het behoud en herstel van de biodiversiteit vergroten, een structureel karakter geven en zo de natuurwaarde meetbaar te versterken. Het biodiversiteitsplan werkt op vier sporen:

 •   verankering van het thema biodiversiteit in het gemeentelijk beleid (ruimtelijke processen)
 •   verankering van het thema biodiversiteit in het gemeentelijk beheer (beheer)
 •   vergroten van bewustwording en handelen (communicatie en participatie)
 •   projecten die bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit (projecten)

De Soortenatlas geeft informatie over de gidssoorten voor het versterken van specifieke leefgebieden. Gidssoorten zijn planten en dieren die voorkomen in de gemeente, herkenbaar zijn en niet erg veeleisend zijn, waardoor verbeteringen in het leefgebied relatief snel meetbaar zijn. Bovendien is de verwachting dat als de kwaliteit van een leefgebied voor de gidssoort verbetert, dat ook geldt voor andere soorten die van dat leefgebied afhankelijk zijn.

Op kaarten is te zien waar deze soorten nog talrijk voorkomen, en welke gebieden verbeterd kunnen worden zodat deze soorten kunnen toenemen in aantal. De leefgebieden en gidssoorten zijn:

 •   Natte berm – oranjetipje
 •   Droge/schrale berm - patrijs
 •   Lanen en bosjes - grote bonte specht
 •   Singels/houtwallen - steenuil
 •   Singels/houtwallen landgoederen - geelgors
 •   Bosbeken - weidebeekjuffer
 •   Watergangen/oevers in de kernen - waterhoen
 •   Watergangen/oevers in het buitengebied - oranjetipje
 •   Openbaar groen in de dorpen - putter