Trouwen in het buitenland

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een huwelijksbevoegdheidsverklaring nodig. In dit document staat dat u op dit moment niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

U kunt de verklaring van huwelijksbevoegdheid op verschillende manieren aanvragen:

 • Bij een vakspecialist burgerzaken, maak hiervoor telefonisch een afspraak (0575) 75 02 50
 • Schriftelijk, stuur een aangetekende brief naar: Gemeente Bronckhorst, Cluster Burgerzaken, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 29,00.

Nodig bij de aanvraag

Bij uw aanvraag heeft u een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner nodig. Daarnaast kan de gemeente u soms nog vragen andere documenten in te leveren, zoals:

 • Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
 • Een bewijs dat u en uw aanstaande niet meer getrouwd zijn (als u en uw aanstaande eerder getrouwd zijn geweest). Dit kan een echtscheidingsakte zijn of een overlijdensakte.
 • Bent u verhuisd naar het buitenland en wonen u en uw aanstaande in het buitenland? Dan heeft u beiden een recente verklaring uit dat land nodig waaruit blijkt waar u en uw aanstaande wonen en wat de nationaliteit en burgerlijke staat zijn.

Let op: behalve van de identiteitsbewijzen dient u van alle documenten het origineel mee te sturen.

Voorwaarden

 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
 • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
 • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (de minister van Justitie). Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
 • Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
 • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. (meer informatie hierover leest u onder 'Goed om te weten'.) Voor welke documenten dat geldt, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Let op: Twijfelt u over de geldigheid van de documenten die u moet meesturen/-brengen, neemt u dan vooraf contact met ons op. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen.

Bij een schriftelijke aanvraag krijgt u binnen ongeveer 3 werkdagen bericht of de door u meegestuurde documenten akkoord zijn. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u de verklaring na ongeveer 3 dagen.

Goed om te weten

Landen willen zekerheid over de status van elkaars documenten. Vaak is het een ingewikkelde zaak om die status vast te stellen. Daarom wordt gebruikgemaakt van legalisatie en apostille.

Wat is legalisatie?

Legalisatie is de vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegde persoon en dat de handtekening op het document inderdaad van de ondertekenaar is. In de praktijk is soms een hele reeks van handtekeningen van instanties nodig die op de hoogte zijn van elkaars bevoegdheid. Dit heet een legalisatieketen.

Wat is apostille?

Met een apostillestempel verkort u de legalisatie van uw document. Als u een apostille krijgt, hoeft u het document niet meer te laten legaliseren door de ambassade of het consulaat van het land waar u het gaat gebruiken.

De verkorte procedure voor legalisatie is alleen mogelijk voor landen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten: het Apostilleverdrag. Met een apostillestempel kunt u documenten uit het ene verdragsland in een ander verdragsland gebruiken.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid kunt u per land nakijken wat er met uw documenten moet gebeuren.