Informatie-inloop voorlopig ontwerp op 6 december 2023

Buren rond de locatie en belangstellenden kunnen tijdens een inloopavond op 6 december in De Brink, Stationsplein 8, in Zelhem tussen 19.00 en 21.00 uur het voorlopig ontwerp van de locatie bekijken. Aanmelden is niet nodig. Deze avond organiseren wij samen met projectontwikkelaar Gro.Zel, wooncorporatie ProWonen en zorgorganisatie Markenheem. Want naast koopwoningen komen in het plan ook sociale huurwoningen en zorgwoningen.

Voorlopig Verkavelingsontwerp Zelhem Het Loo

Het Voorlopig VerkavelingsOntwerp (VO) is in concept klaar en te bekijken op de inloopavond van 6 december. Het VO is breed afgestemd en onder andere besproken en afgestemd met de Klankbordgroep uit Zelhem. Het VO wordt de basis voor het bestemmingsplan met de bijbehorende grondexploitatie en contractuele afspraken. Na besluit publiceren wij het VO op deze webpagina.

Welke besluiten zijn nog nodig?

B en w behandelen op korte termijn:

  • Het voorlopig verkavelingsontwerp (VO), 
  • De samenwerkingsovereenkomst met Gro.Zel de ontwikkelaar
  • De grondexploitatie 
  • De bestemmingsplanprocedure 

Daarna vragen b en w de gemeenteraad hiermee in te stemmen. De gemeenteraad gaat dit naar verwachting in het voorjaar 2024 behandelen. 

Het VO werken we vervolgens meer gedetailleerd uit in een Definitief Verkavelings Ontwerp (DO) en er komt een Beeld Kwaliteitsplan. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan vaststellen waarna belanghebbenden formeel de mogelijkheid krijgen te reageren. Als de procedure meezit kan de bouw in het najaar 2024 starten.

Ruimtelijk visie Woningbouwlocatie Zelhem Het Loo

B en w van Bronckhorst stelden de ruimtelijke visie voor woningbouwlocatie Zelhem Het Loo vast op 27 juni 2023. De gemeenteraad gaf begin juni aan geen wensen en bedenkingen te hebben voor deze uitgewerkte versie.  In de ruimtelijke visie staan de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van deze nieuwe woningbouwlocatie. Daarnaast vormt de ruimtelijke visie de basis voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. De ruimtelijke visie laat zien hoe de benodigde woningen een nieuwe uitnodigende buurt vormen. 

De ambitie is om een duurzame woonwijk te maken dat past bij het dorpse karakter van Zelhem en het groene karakter versterkt. Op de locatie komt veel ruimte voor waterberging, waarbij ook de waterproblemen van de Bloemenbuurt in dit plangebied worden opgelost. 

Als de ruimtelijke procedures verder voorspoedig verlopen, kan de bouw eind 2024 starten.

Buurtbijeenkomsten

Op 30 november 2022 maakten we kennis met de buurt rond woningbouwlocatie Zelhem Het Loo en praatten we hen bij over de aanpak en ruimtelijke visie voor woningbouw op deze locatie. Op 14 december 2022 kon iedereen die geïnteresseerd was in de plannen voor deze locatie aansluiten bij een digitale informatiebijeenkomst. De gegeven presentaties en de antwoorden op de vragen die de deelnemers stelden in de chat kunt u hier terugkijken.

Tijdens het buurtgesprek en de algemene digitale infoavond konden geïnteresseerden in het bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) van een starterswoning of een seniorenwoning op Zelhem Het Loo zich melden. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap betekent dat een groepje mensen in een stichting samen een woonproject gaat realiseren. Ook denken de mensen samen na over een gemeenschappelijke woonomgeving.

* De inschrijving voor interesse in CPO is inmiddels gesloten.

Startnotitie uitbreidingslocatie Zelhem

B en w hebben op 19 juli 2022 de startnotitie voor de woningbouwlocatie in Zelhem vastgesteld. De startnotitie staat onderaan deze pagina bij de bijlagen.

Een startnotitie is een document vanuit de gemeente voor ontwikkelaars dat op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie beschrijft. De uitgangspunten komen voort uit vastgesteld beleid van de gemeente op verschillende onderdelen, zoals wonen, landschap, duurzaamheid, gezondheid enz. Ook staat er een planning in. Het zijn de kaders voor de gesprekken die de gemeente vanuit haar regierol voert met de ontwikkelaars. De startnotitie is nog geen concrete invulling van de woningen op de locaties. De stappen voor concrete invulling, zoals het maken van een ruimtelijke visie en vervolgens een locatiepaspoort volgen nog er zullen zeker nog zaken (ook uit de startnotities) gaan veranderen.