Hieronder leest u de veelgestelde vragen over persoonsgegevens en wat de gemeente daarmee doet.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met ’persoonsgegevens’ bedoelt de gemeente alle informatie die over u als persoon gaat of die (in)direct naar u als persoon te herleiden is. Voorbeelden van algemene persoonsgegevens zijn uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN nummer, kenteken of het nummer van een identiteitsbewijs. Maar ook pasfoto's of IP-adressen of gegevens die een waardering geven over een persoon, bijvoorbeeld iemands IQ.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige persoonsgegevens die volgens de wet extra moeten worden beschermd. Voorbeelden daarvan zijn gegevens over gezondheid, godsdienst, ras, strafrechtelijke gegevens en politieke gezindheid. Bijzondere persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt, wanneer een wet dat bepaalt.

Waarvoor gebruikt de gemeente persoonsgegevens?

De gemeente mag uw gegevens niet zomaar gebruiken. Het gebruik is alleen toegestaan als hiervoor een specifieke reden is. Zo’n reden wordt in de AVG ‘grondslag’ genoemd. Een grondslag kan zijn dat de gemeente een bepaalde wet moet uitvoeren en daarvoor gegevens van u moet gebruiken.

Het gebruik van persoonsgegevens is ook mogelijk voor een doel waarvoor u de gemeente toestemming heeft verleend, bijvoorbeeld voor hulp of zorg die voortvloeit uit de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Welke reden de gemeente ook nodig heeft om te werken met persoonsgegevens: in alle gevallen is de gemeente verplicht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. De gemeente moet deze gegevens dus goed beveiligen en de gemeente mag ze niet zomaar delen met anderen.

Welke gegevens verwerkt de gemeente?

De gemeente verkrijgt op verschillende manieren gegevens van u. Ten dele komen die gegevens uit allerlei basisregistraties, voor een ander deel krijgen we die van andere organisatie en van u zelf, bijvoorbeeld als u gebruik maakt van de website.

Welke persoonsgegevens de gemeente van u mag verwerken, hangt af van de reden waarvoor de gegevens nodig zijn. Om u een paspoort te geven, zijn andere gegevens nodig dan voor de verlening van goedkeuring voor de plaatsing van een dakkapel.

In het verwerkingenregister vindt u een overzicht van de verwerkingen van de gemeente Bronckhorst.

Gegevens online

De gemeente verkrijgt persoonsgegevens van u als u producten via de website aanvraagt of bijvoorbeeld een email bericht stuurt. De gemeente heeft daarbij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Via de website kunnen we echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Telefoon-, whatsapp- en chatgesprekken

Telefoon-, WhatsApp- en chatgesprekken kunnen door de gemeente worden bewaard om de dienstverlening te verbeteren. Gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is.

Bewakingscamera's

Rondom het gemeentehuis staan bewakingscamera's. Dit is nodig omdat er met regelmaat sprake is van ongewenst bezoek. Voor het gebruik van deze camera's is een protocol opgesteld. Dit protocol beoogt de privacy van medewerkers én bezoekers van het gemeentehuis te waarborgen.

Hoe lang bewaart de gemeente mijn persoonsgegevens?

Gemeente Bronckhorst gebruikt persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. We bewaren ze zolang als wettelijk is voorgeschreven.

Wie ziet mijn persoonsgegevens?

In beginsel worden uw persoonsgegevens door zo min mogelijk mensen ingezien (data minimalisatie en privacy by default).

Soms schakelt de gemeente een externe organisatie of een bedrijf waarbij ook persoonsgegevens worden verwerkt. Zo kan de gemeente binnen een bepaald proces gebruikmaken van de software van een bedrijf; met die partij wordt dan een verwerkersovereenkomst gesloten die minimaal eenzelfde mate van gegevensbeveiliging en privacy waarborgt als de gemeente.

Het kan ook zijn dat de gemeente een organisatie inschakelt om bewoners bepaalde hulp te leveren. De hulpverlening is een proces waarvoor een aantal persoonsgegevens nodig is. Zo kan een organisatie de gevraagde hulp uiteraard alleen verlenen als de gemeente de naam en adres van de betreffende persoon doorgeeft.

Op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u een algemeen beeld krijgen van welke organisaties persoonlijke gegevens over u kunnen krijgen (alleen uit de BRP) en met welk doel.

Sociaal domein

Gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Dit zijn de taken op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet passend onderwijs. Hierbij verwerken gemeenten veel gegevens. Daaronder vallen ook gevoelige gegevens, zoals medische en strafrechtelijke gegevens. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee.

Alleen uw sociaal consulent en de overige medewerkers van het sociaal team/de sociale teams in de gemeente Bronckhorst kunnen uw dossier inzien. De gemeente krijgt alleen die gegevens die nodig zijn voor de administratieve afhandeling van uw vraag. Dus geen medische of andere bijzondere gegevens betreffende uw specifieke hulpvraag. Ook eventuele zorgaanbieders of andere betrokkenen kunnen alleen voor hen relevante gegevens inzien. Uw dossier wordt dus niet in zijn geheel gedeeld.

In uitzonderlijke gevallen kan met uw toestemming worden afgeweken van dat uitgangspunt. Bijvoorbeeld in de hulpverlening komt het voor dat het voor een ketenoverleg zinvol is dat een (tijdelijke) hulpverlener een (deel) van uw dossier inziet. Dat is voor alle partijen het makkelijkst omdat dan niet alle gegevens weer opgevraagd en ingevoerd hoeven te worden. Nogmaals, dat gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Nu is het wel zo dat uitwisseling van persoonsgegevens in ketens en samenwerkingsverbanden juridisch ingewikkeld ligt en er wordt gewerkt aan aanvullende regelgeving door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Alle partijen gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Zo mogen zij niet meer gegevens gebruiken dan noodzakelijk. En mogen zij de verzamelde persoonsgegevens niet zomaar voor een ander doel gebruiken. Ook moeten alle partijen de verzamelde persoonsgegevens goed beveiligen.

Kan de gemeente mijn medisch dossier inzien?

Nee, de gemeente heeft geen toegang tot uw medisch dossier. De gemeente beschikt alleen over de gegevens betreffende uw gezondheid die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar wettelijke taken, bv. voor de afhandeling van een verzoek om een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke voorziening (Wmo).

Kan de gemeente zomaar gegevens over mij opvragen?

Nee, de gemeente kan niet zomaar gegevens over u opvragen. Alleen in wettelijk bepaalde uitzonderingen mag de gemeente gegevens over u inzien of opvragen. U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens met welke partijen zijn uitgewisseld. U leest hier meer over op de pagina 'Zelf regelen'.

Waarom vraagt de gemeente mij niet vooraf om toestemming als zij gebruik maakt van mijn persoonsgegevens?

De gemeente mag alleen persoonsgegevens verwerken, als zij daarvoor een wettelijke grondslag heeft. De wettelijke grondslag voor een gemeente om gegevens te verwerken, is meestal het nakomen van een wettelijke verplichting (bv. het beslissen op een aanvraag om een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke voorziening (Wmo) of de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag (bv. het terugdringen van armoede).

Toestemming van een persoon is ook een wettelijke grondslag voor gegevensverwerking. “Toestemming” mag echter niet als grondslag voor gegevensverwerking worden gebruikt, als er sprake is van een niet gelijkwaardige situatie. Bij de gemeente is daarvan bijvoorbeeld sprake in het sociaal domein. Als u geen toestemming geeft voor het gebruik van gegevens over uw gezondheid, heeft dat tot gevolg dat de gemeente u geen voorziening Wmo kan verlenen. In dat geval bent u dus niet “vrij” om uw toestemming te weigeren. De gemeente zal in zo’n geval dan ook niet om uw toestemming vragen voor het gebruik van uw persoonsgegevens, maar de gegevensverwerking uitvoeren op basis van de geldende wettelijke verplichting.

Natuurlijk informeert de gemeente u wel altijd vooraf over welke persoonsgegevens zij in een bepaalde situatie van u zal verwerken, waarom zij dat doet en hoe lang zij de gegevens bewaart.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft recht op:

  • inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG)
  • herstel (rectificatie) en aanvulling (artikel 16 AVG)
  • vergetelheid (uw gegevens te laten wissen) (artikel 17 AVG)
  • beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
  • dataportabiliteit (het op uw verzoek doorgeven van persoonsgegevens) (artikel 20 AVG)
  • het maken van bezwaar tegen een gegevensverwerking (artikel 21 AVG)
  • een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 22 AVG)

De gemeente mag echter niet onder alle omstandigheden gegevens aanpassen, verwijderen of doorsturen. Bijvoorbeeld om de nationale of openbare veiligheid te waarborgen of om de bescherming van rechten en vrijheden van anderen. Binnen de wettelijke bepalingen zal de gemeente een gemotiveerd besluit nemen.

Hoe u gebruik kunt maken van deze rechten leest u op de pagina 'Zelf regelen'.

Bij wie kan ik terecht met een klacht over het gebruik van mijn gegevens door de gemeente?

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Heeft u aanwijzingen van misbruik? Of wilt u meer weten over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Bronckhorst? Laat het de Functionaris Gegevensbescherming weten! Hij beoordeelt uw melding of vraag en neemt contact met u op.

Doorgeven melding of vraag stellen over het gebruik van persoonsgegevens