Hoe ziet de toekomst eruit van onze voorzieningen om te sporten, ontspannen, leren en ontmoeten? Hoe houden we in stand wat er nodig is voor de lange termijn? Samen met inwoners, verenigingen en organisaties gingen we aan slag met gebiedsvisies voor sport en leefbaarheid. Uit de werksessies bleek dat we per gebied (de voormalige gemeenten) moeten bekijken wat nodig en belangrijk is bij de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen. De uitkomsten uit de werksessies hebben we verwerkt in de Uitgangspuntennotitie gebiedsvisie Sport en Leefbaarheid voor een vitaal Bronckhorst. Het college heeft de uitgangspuntennotitie vastgesteld. De raad bespreekt de visie naar verwachting in september 2023. De volgende stap is het organiseren van bijeenkomsten in de dorpen. 

Samen naar het beste voor de eigen buurt 

Inwoners kunnen zelf het beste inschatten wat nodig is in hun gebied, wat al aanwezig is en waar aanpassingen nodig zijn. Wethouder Evert Blaauw: “We zien een enorme betrokkenheid bij de eigen omgeving. Inwoners willen zelf met elkaar in gesprek hoe ze Bronckhorst de komende jaren leefbaar kunnen houden. Sport en bewegen, maar ook cultuur, zijn daarin belangrijke verbinders. We bieden hen graag die ruimte.”  

We willen met inwoners gebiedsplannen maken voor hun omgeving voor de komende jaren. De uitgangspunten en voorwaarden voor die plannen staan in de visie, die nu voorligt. Doel is een vitaal Bronckhorst waarin verenigingen en maatschappelijke voorzieningen toekomstbestendig, toegankelijk en goed bereikbaar zijn voor alle inwoners. 

Handen samen

Als houvast voor de gebiedsprocessen zijn uitgangspunten opgesteld. Bijvoorbeeld dat de gemeente uitgaat van de eigen kracht van inwoners en ondersteunt waar dat nodig en mogelijk is. Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan activiteiten in hun buurt. Activiteiten moeten inclusief zijn en bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven van ouderen en kwetsbaren. Natuurlijk staat een vitale leefomgeving niet op zichzelf. Er komen in de gebiedsprocessen ook onderwerpen aan de orde als wonen, onderwijs, fysieke leefomgeving en economische structuur. 

Gebiedsplannen klaar in voorjaar 2024 

Als de raad de visie met uitgangspunten goedkeurt, staten we dit najaar met het organiseren van bijeenkomsten in de gebieden. Maar dat kan ook door aan te sluiten bij activiteiten in dorpen of een enquête te houden. Hiervoor stellen we een onafhankelijke procesbegeleider aan. De bedoeling is dat de gebiedsplannen in het voorjaar van 2024 klaar zijn. 

Bijlage(n)