B en w besloten de ruimtelijke visie voor woningbouw aan de Hiddinkdijk in Hengelo (Gld) voor te leggen aan de gemeenteraad voor wensen en bedenkingen. In het voortraject zijn omwonenden op meerdere momenten gehoord en zijn de nodige onderzoeken gedaan. Deze leidden tot de concept ruimtelijke visie die nu voorgelegd wordt aan de raad. Nadat de raad haar wensen en bedenkingen heeft gegeven, worden deze verwerkt in de definitieve ruimtelijke visie die b en w vaststellen.  

Het plan voor woningbouw aan de Hiddinkdijk in Hengelo ging in februari 2022 van start. In de tussenliggende periode zijn omwonenden op meerdere momenten betrokken en zijn de nodige onderzoeken gedaan. Wethouder Emmeke Gosselink: “Deze inbreng van omwonenden en de uitkomsten van de onderzoeken leiden tot een goede ruimtelijke visie voor een mooie toekomstbestendige wijk. Er vond een extra wateronderzoek plaats naar het watersysteem bij extreme buien die zich eens in de 100 of eens in de 1000 jaar kunnen voordoen. De uitkomst daarvan is dat wij deze wijk klimaatadaptief kunnen ontwikkelen. Dit onderzoeksrapport is ook besproken met het Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap en de gemeente concluderen dat onder de huidige omstandigheden het project verder uitgewerkt kan worden. Ook hebben we na een heroverweging een tweede ontsluitingsweg aangebracht in het plan.”

Naam plangebied wordt Hiddinks Weide

Tot nu toe gebruikten we de naam Hiddinkdijk om de locatie van het plangebied aan te duiden. Dit is de straatnaam waar het perceel grond aan ligt. De nieuwe naam voor het plangebied is Hiddinks Weide. Deze naam gebruiken we nu.  

Vervolg participatie

Als b en w de ruimtelijke visie hebben vastgesteld, gaat de ontwikkelaar aan de slag met het maken van een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp met een verkaveling. In dat kader vindt ook weer participatie plaats. Het initiatief en de organisatie daarvan ligt bij de ontwikkelaar in samenwerking met de gemeente. De ontwikkelaar informeert de betrokkenen na de zomer over dit participatietraject.  

Besluitvorming ruimtelijke visie

Nadat de raad zijn wensen en bedenkingen heeft gegeven, worden deze betrokken bij de definitieve ruimtelijke visie die b en w vaststellen. Naar verwachting is dit in juni 2024. De conceptversie van de ruimtelijke visie die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, is te vinden op www.bronckhorst.nl/hiddinksweide