Deze informatie maakt onderdeel uit van de woonvisie Ruimte voor wonen in Bronckhorst 2019-2025.

Hebt u een initiatief voor woningbouw, woningsplitsing of functiewijziging naar wonen? Dan doorloopt u onderstaande stappen. Let op: Onze capaciteit is beperkt. Daarom is onze werkwijze tijdelijk anders. Vanaf 1 januari 2022 geven wij voorrang aan de aanvragen die extra bijdragen aan de woningbouwopgave in Bronckhorst. Hier vindt u de criteria van plannen die wij wel en niet in behandeling nemen.

Kosten

Het in behandeling nemen van uw woninginitiatief kost € 250,00.

Stappen

 1. Afgerond: Stap 1 - Informeer de gemeente

  Neem contact op met de gemeente om het initiatief te bespreken. Zorg dat u op de hoogte bent van de voorwaarden. Indien nodig nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Dit is vooral bedoeld om aanvullende informatie te verkrijgen en het (vervolg)proces te bespreken.

  Afhankelijk van de intake zijn er 2 mogelijkheden.

 2. Momenteel bezig: Optie 1 - Start ruimtelijke procedure

  - Vooroverleg ruimtelijke ordening
  - Principeverzoek (legeskosten aan verbonden)
  - Voorbereiden bestemmingsplan naar veegplan of omgevingsplan
  - Veegplan of omgevingsplan in werking (legeskosten aan verbonden)

  Dit betreft eerst een aanpassing van het bestemmingsplan om de voorgenomen plannen planologisch mogelijk te maken. Dit proces betreft een meerjarenplan.

 3. Nog te doen: Optie 2 - Omgevingsvergunning

  Hier is meteen de mogelijkheid om via een omgevingsvergunning medewerking te kunnen verlenen aan de voorliggende plannen. Het huidige bestemmingsplan biedt al mogelijkheden, er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, of landelijke afwijkingsmogelijkheden bieden de mogelijkheid om medewerking te verlenen).

  - Vooroverleg omgevingsvergunning (zonder termijn, snelheid is afhankelijk van compleetheid en duidelijkheid van plannen en capaciteit om plannen op te pakken)
  - Aanvraag omgevingsvergunning (beslistermijn 8 weken, legeskosten aan verbonden)
  - Uitvoeren van de bouw
  - Gereed melden (wanneer er een omgevingsvergunning is verleend op basis van huidige bestemmingsplan/landelijke afwijkingsmogelijkheden, dan zal na gereed melding de benodigde wijzigingen ambtelijk doorgevoerd worden in een eerstvolgend Veegplan/Omgevingsplan)

Invullen intakeformulier

Het is belangrijk dat u het formulier volledig invult en de beschrijving van uw initiatief zo concreet mogelijk weergeeft. We nemen alleen compleet ingevulde intakeformulieren inclusief bijbehorende bijlage(n) in behandeling.

Wat u nodig hebt

 • Situatieschets van zowel de huidige situatie als de nieuwe situatie. Let op: in de schets van de nieuwe situatie moeten de m2 van zowel het kavel als de woning zichtbaar zijn.

Intakeformulier woningbouwinitiatief (met DigiD of eHerkenning niveau 2+ en iDeal)

De initiatieven behandelen wij op volgorde van binnenkomst. De termijn waarop uw verzoek kan worden beoordeeld, is afhankelijk van het aantal aanvragen dat wij binnen krijgen. Wij streven ernaar om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

Beoordeling

Op basis van de door u aangeleverde informatie bespreken wij uw initiatief intern met verschillende vakdisciplines. Hierbij beoordelen wij uw initiatief op basis van een aantal volkshuisvestelijke- en ruimtelijke criteria. Hierover kunt u meer lezen op de pagina ‘voorwaarden voor het indienen van een initiatief’. U ontvangt schriftelijk bericht of wij in deze fase mogelijkheden zien om medewerking te verlenen aan uw initiatief en informeren u over de vervolgprocedure. Kunt u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvragen of is er ook een bestemmingsplanherziening nodig?

Let op: Een positief bericht bij de intake betekent niet automatisch verlening van de vergunning.