Volgens de Wet open overheid (Woo, voorheen Wob) hoort informatie van de overheid in principe openbaar te zijn. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente. We geven zelf informatie over ons beleid, besluiten en regelgeving via deze website, wekelijkse gemeentepagina’s in huis-aan-huisblad Contact Bronckhorst, overheid.nl, onze sociale media kanalen etc.

Wilt u gemeentelijke informatie die nog niet openbaar is? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U vermeldt het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen in het verzoek.
  • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over een bestuurlijke aangelegenheid.
  • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape, WhatsApp-berichten, e-mails, of een computerbestand.

DigiD linkWOO-verzoek indienen

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld door een kopie van een document te geven of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken.

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente moet dan binnen twee weken een beslissing nemen. Doet de gemeente dat niet, dan kunt u rechtstreeks beroep instellen bij de rechter.

Afwijzen Woo-verzoek

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om diverse redenen. Deze redenen staan in de Woo. Bijvoorbeeld omdat het geven van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

Bezwaar maken

Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Nieuwe wet

De Wet open overheid (Woo) is een nieuwe wet die in mei 2022 is ingegaan. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en verplicht (semi)overheden de komende jaren steeds meer informatie actief openbaar te maken. De wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie, zoals bijvoorbeeld wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, b en w stukken, beleid, convenanten, jaarplannen en -verslagen, onderzoeken en beschikkingen. Veel is al openbaar via onder meer deze website, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten, omgevingsvergunningen en wet- en regelgeving vindt u via www.overheid.nl.

Woo-contactpersoon

Een aantal zaken maakt de gemeente nog niet actief openbaar, waaronder beschikkingen en Woo verzoeken. De komende tijd gaan we ook deze zaken in fasen actief openbaar maken. Onze gemeente investeert hiervoor extra in de informatiehuishouding, zodat informatie uit de systemen voor u (nog) beter toegankelijk en goed vindbaar is. Ook hebben wij onze medewerkers van het klantcontactcentrum aangewezen als Woo-contactpersonen. Zij helpen u bij uw zoektocht naar (openbare) informatie.

Meer informatie? Ga naar overheid.nl

Openbaarmaking

Na onze beslissing publiceren wij uw Woo verzoek en de informatie die u daarmee opvraagt, op onze website. Bij publicatie laten wij persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres weg.