U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente. U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest

In de volgende gevallen heeft u naast een sloopmelding ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan

Sloopmelding doen via Omgevingsloket online

Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. De gemeente kan voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Kosten

€ 416,00 als een omgevingsvergunning nodig is. Voor een sloopmelding wordt geen leges gerekend.

Wanneer kunt u starten met de sloop?

Als de melding voldoende gegevens bevat mag u 4 weken na beoordeling van de sloopmelding beginnen met de sloop.

Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Zoals:

 • u verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
 • uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Hebt u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. 

Denk er aan de daadwerkelijke start en einde van uw werkzaamheden nog te melden.

Start en einde werkzaamheden melden

Voordat u daadwerkelijk met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

U kunt de start- en gereedmelding van de sloop direct online doorgeven:

Online doorgeven 'Start- of gereedmelding sloopwerkzaamheden'

Goed om te weten

Pilot sloop overbodige gebouwen in het buitengebied

Gemeente Bronckhorst is gestart met een pilot om het slopen van overbodige gebouwen in het buitengebied te stimuleren om zo verpaupering door leegstaande gebouwen te voorkomen. Op de pagina 'Pilot sloop overbodige gebouwen in het buitengebied' leest u meer over deze sloopregeling, die een tegemoetkoming voor u zijn om de stap naar sloop makkelijker te kunnen zetten.

Slopen en asbest

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Kijk voor meer informatie op het product Asbest verwijderen.

Beschermde plant- en diersoorten

Slopen kan gevolgen hebben voor beschermde plant- en diersoorten. Hou er rekening mee dat:

 1. u nestelende en broedende vogels niet mag verstoren. Ook hun nesten in aanbouw, met eieren of jongen mag u niet verwijderen. Inspectie is dus nodig.
 2. u het gebouw eerst moet controleren op de aanwezigheid van een aantal muurplanten. Als één of meer van deze soorten aanwezig zijn heeft u een ontheffing van de flora- en faunawet nodig. Het gaat om de volgende muurplanten:
  • blaasvaren
  • gele helmbloem
  • klein glaskruid
  • muurbloem
  • pijlscheefkelk
  • rechte driehoeksvaren
  • schubvaren
  • steenbreekvaren
  • stengelomvattend havikskruid
  • tongvaren
  • zwartsteel
 3. de nestplaatsen van sommige vogels jaarrond beschermd zijn. Is een gebouw in gebruik als nestplaats door gierzwaluwen, huismussen, kerkuilen, ooievaars, slechtvalken of steenuilen dan heeft u een ontheffing nodig.
 4. zolang er steenmarterjongen in het gebouw aanwezig zijn, moet u wachten met de sloop tot deze vertrokken zijn. Inspectie is dus nodig.
 5. spleten, kieren, holten, ruimten achter gevelbetimmeringen, vensterluiken en onder dakpannen en loodslabben e.d., spouwmuren, schoorstenen en verder donkere tochtvrije ruimten en kelders mogelijk gebruikt worden door vleermuizen. Een goede inspectie is dus nodig, let hierbij ook op vettige vlekken bij invliegopeningen en op vleermuizenkeutels (deze lijken op muizenkeutels waarin glimmende onverteerbare resten van insecten zichtbaar zijn); vleermuizenonderkomens zijn jaarrond beschermd en dus is een ontheffing nodig.
 6. u mag reptielen (hagedissen, slangen) of amfibieën (kikkers, salamanders) die zich in het gebouw schuilhouden verplaatsen. In de winter moet dit naar een koele, tocht- en vorstvrije (voor amfibieën vochtige) ruimte waar ze in het voorjaar op eigen kracht kunnen wegtrekken. De eenvoudigste winteroplossing is het graven van een kuil, u plaatst de dieren daarin en dekt deze af met planken. Daar bovenop legt u het uitgegraven zand, laat daarbij een kleine verbinding met de buitenlucht. In april kunt u dit onderkomen verwijderen.
 7. de rouwmantel een zwaar beschermde vlindersoort is. Als u deze overwinterend in een gebouw aantreft, kunt u het beste met de sloop wachten tot het voorjaar. Zeer voorzichtig verplaatsen (niet aan de vleugels komen) naar een ander gebouw met vergelijkbare klimaatomstandigheden mag, zolang de omgeving maar vrij is van spinnen.

Wat heb ik nodig?

Gegevens bij de sloopmelding

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.