Bij een aantal ruimtelijke ontwikkelingen is een landschappelijke inpassing verplicht. Bijvoorbeeld als voor een initiatief een bestemmingsplan gewijzigd moet worden. In dat geval vraagt de gemeente om een landschappelijk inpassingsplan. Het kan ook zijn dat u dat uit eigen beweging doet. In beide gevallen vindt u hieronder tips voor landschappelijke inpassing en links naar meer informatie.

Via onderstaande button kunt u via een interactieve kaart achterhalen in welk landschapstype uw adres valt. U vindt er ook informatie wat de wensen en mogelijkheden zijn in dat landschapstype. Dit heeft u nodig bij het opstellen van het landschappelijk inpassingsplan.

Naar de interactieve kaart 'Versterk het landschap in Bronckhorst'

Tip: via 'Bij mij in de buurt' kunt u een adres invoeren. In het veld met resultaten ziet u dan direct het landschapstype staan. U kunt kaartlagen aan en uit zetten voor meer informatie.

Wat is een landschappelijk inpassingsplan?

Met een landschappelijk inpassingsplan laat u zien op welke manier uw ruimtelijke ontwikkeling bijdraagt aan ons landschap. We zien ook graag dat u de biodiversiteit in het gebied versterkt. De ontwikkeling sluit aan op het landschap door passend materiaal gebruik, een passende indeling van het perceel en met passende beplanting en beheer.

Een landschappelijk inpassingsplan bestaat uit 1 of 2 inrichtingstekeningen van de ruimtelijke ontwikkeling, met een toelichting van 1-5 pagina’s tekst en beeldmateriaal.

Hierin zijn de volgende onderdelen zichtbaar:

 •  Een beschrijving van de omgeving van de ontwikkeling: het landschapstype met de kernkwaliteiten en gewenste ontwikkelingen in het landschap.
 •  Kenmerken van de locatie zoals historie van de plek, zicht vanuit de omgeving op het perceel.
 •  Een tekening met de inrichting voor en na de ontwikkeling met locaties van gebouwen, verharding, beplanting, perceelsranden.
 •  Toelichting bij het inrichtingsplan: hoe verwerkt u de eigenschappen van het landschap in het inrichtingsplan?
 •  Een beplantingslijst (Nederlandse soortnamen van bomen en struiken).
 •  Een beheerplan (wijze van maaien en snoeien).

Als u een buurtgesprek heeft gevoerd dan kunt u ook het verslag daarvan toevoegen.

Hoe zorg ik voor een goede landschappelijke inpassing?

Maak gebruik van de typische kenmerken van het landschap en de historie van het gebied als u uw project uitwerkt. Dat kan door gebouwen op een passende manier te plaatsen en vorm te geven, en door passende beplanting te gebruiken. Daarmee draagt u ook bij aan het leefgebied van planten en dieren in onze gemeente. Bekijk daarvoor bijvoorbeeld het kwaliteitskader voor het Nationaal Landschap de Graafschap. Dit stappenplan geldt voor het gebied dat is aangemerkt als Nationaal Landschap, maar zijn in de hele gemeente bruikbaar. In het kwaliteitskader worden de stappen voor goede landschappelijke inpassing toegelicht.

Bekijk het Kwaliteitskader Nationaal Landschap de Graafschap

Waar vind ik uitleg over het landschapstype in mijn omgeving?

U kunt via de interactieve kaart het juiste landschapstype vinden. U vindt er ook informatie wat de wensen en mogelijkheden zijn in dat landschapstype. Lukt het niet via de interactieve kaart de juiste informatie te vinden? Dan kunt u dit ook in de landschapsontwikkelingsvisie opzoeken.
Landschapsontwikkelingsvisie

Kijk in welk gebied het perceel ligt, en welke omschrijving daarbij hoort:

 •  Kaart van deelgebieden: bladzijde 26,
 •  Omschrijving van het landschap in de deelgebieden: bladzijde 27 – 67
 •  Natuur in de deelgebieden: bijlage 1, vanaf bladzijde 95
 •  Kaart van landschapstypen: bladzijde 72
 •  Uitleg per landschapstype: de koesterkaarten met gewenste en ongewenste ontwikkelingen vanaf bijlage 2 bladzijde 101 - 12

Bekijk de landschapsontwikkelingsvisie

Historie

Een historische kaart kan ook veel informatie geven over de vroegere inrichting van het landschap. Kijk op www.topotijdreis.nl, voer rechtsboven in het zoekveld het adres in, en scroll door de tijd.

Welke boom- en struiksoorten passen in het landschap?

In het bomenbeheerplan kunt u lezen welke boom- en struiksoorten bij de verschillende landschapstypen horen. Ook vindt u daar welke landschapselementen bij het landschapstype horen.

Bekijk het bomenbeheerplan

Wat is een landschapselement?

Een landschapselement is een onderdeel van het landschap. Vaak bedoelen we beplanting in verschillende vormen, bijvoorbeeld houtwallen, singels, hagen, poelen, solitaire bomen, knotbomen, lanen, greppels, boomgaarden, kavelgrenzen. Op de website Leestekens van het landschap kunt u zien hoe de verschillende soorten landschapselementen eruit kunnen zien.

Hoe kan ik helpen de biodiversiteit te versterken?

 •  Plant en zaai streekeigen soorten.
 •  Maai bermen en grasland op ecologische wijze: laat het maaisel een paar dagen liggen en voer het dan af. Maai niet alles in een keer, maar laat delen van de vegetatie staan tot het volgende seizoen.
 •  Maai en snoei niet in de periode dat vogels broeden.
 •  Laat wat rommel liggen, laat wat ruigheid toe (snoeihout, blad, oude dakpannen etc. ) wijs daarvoor een plek aan die voor uzelf niet storend is, maar waar dieren gemakkelijk bij kunnen.
 •  Laat landschapselementen zoals hagen en houtwallen heel, ook in de wortelzone.

Richt het landschap in voor onze gidssoorten. Allerlei andere dieren en planten profiteren daar ook van.

 •  Oranjetipje
 •  Patrijs
 •  Grote Bonte Specht
 •  Steenuil
 •  Geelgors
 •  Weidebeekjuffer
 •  Waterhoen
 •  Putter

U vindt de gidssoorten in onze soortenatlas, op bladzijde 6-27.

Wie betaalt de kosten voor landschappelijke inpassing?

Als u uit eigen beweging het landschap wilt versterken dan is er in veel gevallen subsidie mogelijk. Een eigen bijdrage wordt ook gevraagd.

Is een landschappelijke inpassing verplicht, dan betaalt u de kosten zelf.