Er zijn verschillende manieren om in je tuin of erf bij te dragen aan een grotere biodiversiteit. Kijk voor tips eens op Op Morgen, hier kun je meer informatie vinden over het inrichten van je eigen tuin of erf voor biodiversiteit, en hoe je de tuin klaar kunt maken voor klimaatverandering. Je kunt met subsidie het dak afkoppelen, waardoor regenwater in de tuin of in een regenton wordt opgevangen in plaats van het riool. Of maak gebruik van de subsidieregeling Biodiversiteit en Landschap, voor het aanleggen of herstellen van een landschapselement. Met de projecten 'Geboorteboom' en 'Een boom mot kunn'n' reiken we bomen uit aan inwoners.

Leg een geveltuin aan

Hoe mooi is het als je huis ‘in het groen’ staat. En dan bedoelen we niet een bosrijke omgeving of een fleurige tuin, maar een geveltuin. Een strook van ongeveer anderhalve stoeptegel, direct tegen de gevel aan. Niet iedereen heeft immers de ruimte voor een voortuin. Zo’n geveltuin staat mooi én draagt bij aan de biodiversiteit. En het is gezellig om samen met buren aan de slag te gaan. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld door het mogelijk maken van geveltuintjes. Lees de voorwaarden onderaan deze pagina. 

Aanmelden aanleggen geveltuin

Ook heeft de gemeente een bijdrage geleverd aan een project van Present Bronckhorst waarbij inwoners hulp krijgen van buurtgenoten bij het opknappen en onderhouden van hun (voor)tuin. Daarnaast zijn we lid van Stichting Steenbreek, en doen mee aan de campagnes van Weet van Water.

Interessante links

Voorwaarden geveltuin

Fijn dat u interesse hebt in het aanleggen van een geveltuin. Geveltuinen bieden een schuilplaats voor vogels en insecten. De planten in de geveltuin verdampen water en dragen zo bij aan het koeler maken van onze leefomgeving.  

We zetten de afspraken rondom het onderhoud graag even voor u op een rij.

Aanleg geveltuin 

De bewoner;

 • bedenkt een geveltuin met een maximale breedte van 45 cm of smaller wanneer de stoep niet breed genoeg is.
 • gebruikt de strook echt als geveltuin.
 • zet de planten zelf in de geveltuin

De gemeente;

 • verwijdert de bestrating.
 • legt opsluitbanden aan.
 • haalt puin/zand-fundering weg en brengt zwarte grond/teelaarde aan (laagdikte ca. 40 cm).

Onderhoud van de geveltuin

De bewoner;

 • beheert en onderhoudt de geveltuin voor eigen rekening en risico.
 • maakt geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, omdat deze schadelijk zijn voor de leefomgeving (dieren, planten en grondwater).

De gemeente;

 • levert geen vergoeding of materialen, zoals kunstmest aan de bewoner of andere partijen. 
 • is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de beplanting of aan derden.

Veiligheid

De bewoners:

 • Plant bij voorkeur geen hoge bomen, struiken of doorns en stekels (advies) .
 • Zorgt dat de beplanting zo min mogelijk over de stoep groeit, zodat voetgangers, rolstoelen en wandelwagens ongehinderd kunnen passeren (advies).
 • Vermijd giftige planten en bessen (advies).

De gemeente;

 • overlegt bij onveilige situaties direct met de bewoner.  

Overige spelregels

 • Het is niet toegestaan de grond te verhuren of in bruikleen te geven aan derden.
 • De gemeente blijft eigenaar van de grond.
 • Goten en ontluchtingsroosters in de gevel moeten vrij blijven (advies). 
 • Bomen, riolering, openbare verlichting etc. op openbare grond moeten goed toegankelijk blijven voor onderhoudswerkzaamheden.
 • Uitsluitend beplanting: geen afrastering, hekwerkjes, constructies etc. (behalve constructie aan eigen gevel voor klimplanten).
 • De gemeente kan het terrein terugnemen zonder opgaaf van reden, zonder financiële vergoeding en zonder de verplichting om een ander terrein ter beschikking te stellen. Bijvoorbeeld als de gemeente het terrein zelf weer nodig heeft voor herinrichting of de aanleg van kabels en leidingen.
 • Bij verhuizing: het beheer van de geveltuin wordt meestal overgenomen door de nieuwe bewoner. Wanneer het beheer niet wordt overgenomen door de nieuwe bewoner dan stuurt u hiervan bericht naar de gemeente. De gemeente herstelt het terrein dan weer in oude staat. De gemeente verwijdert niet de eventueel aanwezige constructie aan de eigen gevel. Dit moet bij beëindiging door de vertrekkende gebruiker worden verwijderd.
 • Wanneer de beheerder besluit de geveltuin niet langer te willen onderhouden, vragen wij u dit schriftelijk of per e-mail aan ons door te geven.
 • Als beheerder de geveltuin niet beheert volgens afspraken, dan kan de gemeente de geveltuin terugnemen.
 • Vragen? Neem dan contact met ons op.